مشخصات کالا : کود مخصوص زعفران


کود مخصوص زعفران
 امتیاز : 5
کود سه مرحله ای مخصوص زعفران; مرحله یک (بنفش) همراه آب اول و پیش از گلدهی است، که انتظار میرود یه گلدهی بهتر کمک کند. این کود بطور کلی حاوی عناصر فسفر و پتاسیم بهمراه سایر ریز مغذیهای مورد نیاز گیاه زعفران در این مرحله می باشد. مرحله دوم (سبز) جهت کمک به رشد رویشی برگها و بهبود فتوستتز و پر شدن بنه های زعفران است که همراه با آب آبیاری پس از گلدهی مصرف میشود. درصد بالایی از نیتروژن بهمراه سایر عناصر غذایی مورد نیاز گیاه است. در این مرحله امکان استفاده از کلات آهن می باشد. مرحله سوم ( زرد) حاوی تمامی عناصر غذایی ماکرو و میکرو مورد نیاز گیاه، بهمراه ترکیبات موثر در افزایش کیفیت کلاله میگردد، این کود در بهمن و اسفند ترجیحا بصورت محلولپاشی استفاده میشود.

300,000 تومان

محصولات مشابه

کودهای مایع ویتامین سبز
کودهای مایع ویتامین سبز
 مشاهده جزئیات

NPK 14-0-40 TE+
NPK 14-0-40 TE+
 مشاهده جزئیات

کود پودری 20-20-20
کود پودری 20-20-20
 مشاهده جزئیات