کود مخصوص زعفران

کود سه مرحله ای مخصوص زعفران; مرحله یک (بنفش) همراه آب اول و پیش از گلدهی است، که انتظار میرود یه گلدهی بهتر کمک کند. این کود بطور کلی حاوی عناصر فسفر و پتاسیم بهمراه سایر ریز مغذیهای مورد نیاز گیاه زعفران در این مرحله می باشد. مرحله دوم (سبز) جهت کمک به رشد رویشی برگها و بهبود فتوستتز و پر شدن بنه های زعفران است که همراه با آب آبیاری پس از گلدهی مصرف میشود. درصد بالایی از نیتروژن بهمراه سایر عناصر غذایی مورد نیاز گیاه است. در این مرحله امکان استفاده از کلات آهن می باشد. مرحله سوم ( زرد) حاوی تمامی عناصر غذایی ماکرو و میکرو مورد نیاز گیاه، بهمراه ترکیبات موثر در افزایش کیفیت کلاله میگردد، این کود در بهمن و اسفند ترجیحا بصورت محلولپاشی استفاده میشود.

قیمت: 280,000 تومان
300,000 تومان
دارای موجودی
  جزئیات
کود پودری آهن یونیک

Fe [6.0% W/W] Iron Chelate EDDHA

فاقد موجودی
اعلام موجودی 
  جزئیات
مامیلاریا پرولیفرا

دارای گل هایی کوچک و قیفی شکل به رنگ کرم و یا زرد متمایل به صورتی می باشد که در اواسط بهار ظاهر می شوند. میوه چماقی شکل ، به رنگ قرمز و به طول 2 سانتی متر می باشد.

فاقد موجودی
اعلام موجودی 
  جزئیات
کاکتوس پیوندی

کاکتوس پیوندی

فاقد موجودی
اعلام موجودی 
  جزئیات
مامیلاریا هانیانا

مامیلاریا هانیانا

فاقد موجودی
اعلام موجودی 
  جزئیات
کاکتوس افوربیا ابلق

کاکتوس افوربیا ابلق زیبا

فاقد موجودی
اعلام موجودی 
  جزئیات
کودهای مایع ویتامین سبز

کودهای مایع ویتامین سبز

فاقد موجودی
اعلام موجودی 
  جزئیات
کاکتوس فرو لاتیسپینوس

فرو لاتیسپینوس تیغ قرمز کاکتوس با تیغ سفید و تیغ قرمز

فاقد موجودی
اعلام موجودی 
  جزئیات