راهنمای خریدلازم به ذکر است در تمامی مراحل ذکر شده فوق در صورت بروز مشکل یا خطا در سیستم می توانید مراتب را به پشتیبان سیستم اعلام نمائید تا ایراد در اسرع وقت مرتفع گردد و یا اینکه با شما تماس گرفته شود.